Generalforsamling 2019

Indelukkets Spisested
Åhave Alle
´ 9C, i Silkeborg

Onsdag d. 6. nov. Kl. 18


Dagsorden i henhold til vedtægterne:

1. Valg af dirigent og stemmetæller(e).

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af en bestyrelsessuppleant.

8. Valg af 2 revisorer

9. Eventuelt.

 


Referat fra 2018

 

Referat fra ordinære generalforsamlingen i TIB's Havfiskeklub RISØR, torsdag den 1. november 2018 kl. 18.00 i Indelukkets Spisested, Åhave Alle´ 9C, Silkeborg.

Ivan Mortensen bød velkommen til de 16 fremmødte medlemmer.

Ivan Mortensen gennemgik aftenens forløb.

Foreningen var vært ved middagen med drikkevarer, i form af den mindre wienerschnitzel med gemyse, som blev indtaget med stor fornøjelse og der var nok.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 

1. Valg af dirigent og stemmetæller(e).

2. Bestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af det reviderede regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af en bestyrelsessuppleant.

8. Valg af 2 revisorer.

9. Eventuelt.

Ad 1. Ivan Mortensen foreslog Torben Kristensen som aftenens dirigent. Han blev valgt enstemmigt.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet - på hjemmesiden og på facebook - og beslutningsdygtig i henhold til vedtægterne.
Dirigenten læste dagsordenen op, og fik tilslutning til at vente med at nedsætte et stemmeudvalg til der var behov herfor, og gav derefter ordet til Ivan Mortensen for aflæggelse af bestyrelsens beretning

Ad. 2. Der er afviklet to forårsture, samt to efterårstur på Risøya, udfor Risør by, med i alt 30 deltagere.

Aktivitetsniveauet er således lavt i klubben.

Ivan Mortensen henviste til tilbagemeldinger - fra turlederne - på facebook.

Han håbede at det kan blive lidt bedre med tilbagemeldinger, fra turlederne, når det kan foregå på det let tilgængelige medie.

 

Der er i år ikke fanget så mange fisk på stang i Risør, flest på forårsturene og helt op til torsk på 8,5 kilo.

 

Fiskeri med taklegarn gav også fangster, det omfatter fladfisk, torsk, havørred, hummer og krabber samt tang i store mængder. Den type fangster gælder ikke i konkurrence øjemed, men er til stor fornøjelse og hygge for deltagerne.

 

Der har, også i år, været fri sejlads til og fra Risøya, stor tak for dette til Skipper Lars T. Larsen.

 

Som noget nyt, i forbindelse med leje af Risøya, skal der betales for rengøring, vi skal altså ikke selv udføre opgaven. Vi er så heldige at Skipper Lars T. Larsen tager sig af denne omkostning i fremtiden. Det er vi megen tak skyldig for.

 

Skipper Lars T. Larsen har fremsendt nyt forslag til samarbejdskontrakt for brug af ”Østerfjord”, som bestyrelsen vil granske og derpå evt. optage forhandling med Skipper Lars T. Larsen.

 

Skipper Lars T. Larsen med frue kommer til Silkeborg den 5. december 2018 på julebesøg, de tager ophold i en B&B i Virklund, Ivan Mortensen opfordrer til at kontakte dem og evt. at besøge dem.

Magne Larsen stiller sin store fiskejolle til rådighed for os, på Risøya turene.

Største fisk var i år en stor torsk på 8,5 kilo, som blev fanget af Kevin Kloster, som derved er vinder 1. præmie for andet år i træk.

Der blev senere på aftenen uddelt flotte præmier til de "største" fangster.

 

Der opfordres til at bruge hjemmesiden www.havfiskerisor.dk til at sende en mail om rettelser af mail, bopæl eller telefonnummer til sekretariatet.

Udlejning af Risøya, for private ophold med venner eller familie sker gennem hjemmesiden http://risoya.com/

Ivan Mortensen udtrykker stor taknemmelighed over for vore sponsorer og støtter.
Særligt fremhæves skal skipperen på M/S Østerfjord, Lars Thorbjørn Larsen samt Magne Larsen for lån af fiskejollen,

Der skal en stor tak lyde til bestyrelse, suppleant og turledere og slut en stor tak til alle jer der deltager på turene. Uden jer var der ingen Tib’s havfiskeklub Risør.

Dirigenten sætter beretningen til debat/godkendelse af forsamlingen.

Forsamlingen godkendte beretningen enstemmigt med applaus.

Ad 3. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Jørgen Allentoft.

Regnskabet var revideret af de valgte revisorer uden anmærkninger.

I regnskabsåret 2017/ 18 har 20 betalende havfiskere, sammen med deres turleder, været i Risør for at nyde fiskejagten.

Årets resultat blev et underskud på kr. 3.963,34 hvilket var forventet da turprisen i 2017/ 18 var reduceret.

Forsamlingen godkendte det forelagte regnskab enstemmigt med applaus.

Ad 4. Kasseren foreslår, på bestyrelses vegne, et uændret årskontingent på kr. 200,- pr medlem, og forventer at turene i 2019 kan gennemføres med et turindskud på ca. samme niveau som i år.

Forslaget blev vedtaget enstemmigt

Ad 5. Indkomne forslag:

Der er ikke indkommet forslag

Ad 6. Valg til bestyrelse: Ivan Mortensen og John Kristensen var på valg, John Kristensen modtog ikke genvalg.

Ivan Mortensen blev genvalgt, og Helene Thorning blev nyvalgt.

Bestyrelsen består herefter af:

Ivan Mortensen

Jørgen Allentoft

Søren Drachmann

Helene Thorning

Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

Ad 7. Som bestyrelsessuppleant blev Søren Rekly valgt.

Ad 8. Som revisorer blev Jan Stegeager og Jens Vedel genvalgt.

Ad 9. Ivan Mortensen takker John Kristensen for den store indsats han har ydet for klubben gennem mange år, næsten fra begyndelsen i 1997, og håber han vil tage med på tur som menigt medlem.

 

Afgående bestyrelsesmedlem John Kristensen takker for den spændende rejse med mange og gode oplevelser med bestyrelsesarbejde og fisketure blandt rare fiskekammerater, og ønsker havfiskeklubben og den nye bestyrelse god arbejdslyst med at rulle kampestenen videre ud i fremtiden.

 

I erkendelse af at interessen har været vigende i en periode, udbydes der ”kun” 5 fisketure i sæson 2019, Søren Drachmann, Ivan Mortensen og Torben Kristensen laver forårstur, og derudover bliver der 2 efterårsture, med Ivan Mortensen og Søren Drachmann som turledere. Tidspunkt annonceres på hjemmeside og Facebook. Alle ture bliver afviklet på Risøya.

 

Årets fiske konkurrence kunne afsluttes med:

1. Største torsk 8,5 kg – Kevin Kloster, (for andet år i træk)

2. Næststørste torsk 2,8 kg –Simon S.

3. Torsk 2,0 kg -- Kevin Kloster.

4. Torsk 1,7 kg – Nick Kloster

5. Sej 4,0 kg – Simon Sørensen.

6. Sej 3,4 kg – Simon Sørensen.

 

Alle fangstmænd stammer fra Torben Kristensens tur i foråret 2018.

De flotte præmier er skænket af Skipper Lars T. Larsen, Risør.

Dirigenten sluttede mødet kl. 20.00, og takkede forsamlingen for god ro og orden.


Vi glæder os til at se jer i Risør til næste år.

 

F/ formanden                                                                F/ referenten
Ivan Mortensen                                                            John Kristensen